Haridwar. Kumbh Melha. Gange

Haridwar. Kumbh Melha. Gange - , - 2014